Jointly meeting global challenges Jaarverslag 2012

 

Bijdrage aan betrouwbaarheid Nationaal Hydrologisch Instrumentarium

25 maart 2012Netwerken

KWR ontwikkelt een methode voor toetsing van de grondwaterstanden die het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI) berekent. Het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI) is een landsdekkend grond- en oppervlaktewatermodel van Nederland. Vele partners, waaronder Rijkswaterstaat, de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), waterbeheerders en ingenieursbureaus, leveren kennis en informatie aan. Op basis daarvan kan de overheid gedegen beleidskeuzes maken.

Een van de vragen die in Nederland spelen, is hoe we in de zomer met zoet water moeten omgaan. Landbouw en drinkwaterbedrijven, maar ook elektriciteitscentrales hebben water nodig. Bij waterschaarste moet er een verdeelsleutel worden vastgesteld om alle partijen te voorzien. Het is daarom essentieel dat de informatie van het NHI betrouwbaar is. KWR ontwikkelt een methode voor toetsing van de grondwaterstanden die het NHI berekent.

Toetsen vanuit de praktijk

Het NHI legt, in een theoretisch model, een grid met cellen van 250 bij 250 meter over heel Nederland. Per cel wordt een grondwaterstand berekend. Dit model kent binnen zo’n cel geen variaties in de grondwaterstand, terwijl die er natuurlijk wel zijn. De aan- of afwezigheid van sloten in een gebied heeft bijvoorbeeld invloed op hoe snel het water afgevoerd kan worden.

De methode van KWR toetst het model vanuit de praktijk. In heel Nederland staan tienduizenden peilbuizen voor grondwater. Vanuit de peilbuismetingen en kennis van de omgeving – de hoeveelheid sloten, begroeiing, de hoogteligging – , kan de methode een verwachting voor het hele gebied van 250 bij 250 meter uitrekenen. Door die uitkomsten te vergelijken met die van het model, kan het theoretische model getoetst worden. Dit wordt uitgevoerd voor drie proefgebieden die gezamenlijk de verschillende grondwateromstandigheden in Nederland weergeven.

Uiteenrafelen van oorzaken

De metingen zijn een weerslag van alle invloeden die in werkelijkheid zijn opgetreden, zoals regen, verdamping en variaties in rivierwaterstanden. De methode van KWR scheidt de verschillende oorzaken van wijzigingen in de grondwaterstand: in plaats van een complexe beoordeling van alle invloeden samen, geeft de methode per invloed één waarde. Daarmee kan gekeken worden of het NHI specifieke invloeden kan berekenen, zoals de reactie van de grondwaterstand op neerslag.

De bijdrage van KWR aan het NHI is gefinancierd door de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (VEWIN).

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Contact
Zie ook
19 februari 2012 Meer zien onder de grond - in drie dimensies Von Asmuth promoveert op analyse grondwaterstanden 05 maart 2012 Von Asmuth promoveert op analyse grondwaterstanden
Iets heel anders
08 november 2012 Start Europees project DEMEAU