Jointly meeting global challenges Jaarverslag 2012

 

Herstel van natuur en economie gaan hand in hand

16 juni 2012Onderzoek

Ruimte maken voor economische ontwikkeling met behoud van de doelen van Natura 2000, het Europese beleid om natuur te beschermen. Dat is het doel van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). In Nederland zijn 166 beschermde Natura 2000-gebieden. In 133 daarvan is stikstof in meer of mindere mate een probleem. De neerslag van stikstof is er zo hoog dat de toekomst van een aantal habitattypen op het spel staat.

‘Meer stikstof betekent meer voedsel voor planten, waardoor de snelle groeiers een voorsprong nemen en de langzame groeiers geen kans krijgen’, zegt onderzoeker Edu Dorland. ‘Je krijgt dan een lagere soortenrijkdom, minder biodiversiteit dus. Daarnaast spoelt stikstof in de vorm van nitraat uit naar het grond- en oppervlaktewater, waardoor de waterkwaliteit afneemt. Vergunningverlening voor activiteiten die nieuwe stikstofuitstoot veroorzaken, zoals landbouw, verkeer en industrie, komt stil te liggen. Dat is niet alleen ongunstig voor de economische ontwikkeling, maar vermindert ook het draagvlak voor natuur bij burgers en ondernemers. ‘Natura 2000 zet Nederland op slot’ is een veelgehoorde kreet.’

Vergraste heide (door Pijpenstrootje) als gevolg van te hoge stikstofneerslag en verdroging.

Vergraste heide (door Pijpenstrootje) als gevolg van te hoge stikstofneerslag en verdroging.

Weerbaarder worden

Sinds 2011 voert KWR, in samenwerking met adviesbureau Witteveen+Bos en onderzoekcentrum B-WARE, een analyse uit voor zeventien Natura 2000-gebieden in de Provincie Overijssel. Sinds 2012 doet KWR dit ook voor de Provincie Gelderland. ‘De meest soortenrijke gebieden kennen wel tien of meer verschillende habitattypen. Voor elk gebied hebben wij gezocht naar herstelmaatregelen om de Natura 2000-doelen te realiseren, waarbij tegelijkertijd ook ruimte ontstaat voor economische activiteiten. Veel van deze natuurgebieden hebben ook last van verdroging. Maatregelen die herstel van de waterhuishouding beogen, zoals het dempen van sloten en het ondieper maken van beken, zijn vaak heel effectief. Zij zorgen ervoor dat habitats die afhankelijk zijn van grondwater, weerbaarder worden tegen de negatieve effecten van stikstof.’

In 2012 worden alle PAS-herstelstrategie├źn ruimtelijk verder uitgewerkt. ‘Op basis van onze informatie kan de provincie bepalen welke beheermaatregelen nodig zijn om de gewenste economische ontwikkelingen ruimte te geven.’

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Contact
Zie ook
05 mei 2012 Wat doet klimaatverandering met de waterhuishouding? Flip Witte krijgt uit handen van naamgever en ex-collega Willem Koerselman de Willem Koerselmanprijs 2011 03 april 2012 Willem Koerselmanprijs 2011 voor Witte
Iets heel anders
Adriana Hulsmann en Andrew Segrave 12 april 2012 Kennisgroep Kennismanagement