Jointly meeting global challenges Jaarverslag 2012

 

Onderzoek bereidt gemeenten voor op nieuw bodembeleid

22 november 2012Onderzoek

In 2013 worden gesloten bodemenergiesystemen meldings- en/of vergunningsplichtig. Voor gemeenten en provincies betekent dit dat zij nieuw bodembeleid moeten maken. Een consortium van twintig partijen start een onderzoek om de kansen en risico’s van gesloten bodemenergiesystemen in kaart te brengen. Wat leveren de systemen op als je kijkt naar energiebesparing, CO2-reductie en rendement? En welk risico lopen andere bodemgebruikers, zoals waterbedrijven, als bijvoorbeeld kleilagen doorboord worden?

14a_gesloten_bodemenergiesysteem

Aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem (foto IF Technology BV)

Bij gesloten bodemenergiesystemen zit er een kunststof buis in de bodem met een vloeistof (glycol) die de temperatuur van de bodem aanneemt. De ontwikkeling én toepassing van deze systemen heeft de afgelopen twintig jaar een grote vlucht genomen. Naar schatting waren er in 2011 zo’n 40.000 lussen in de Nederlandse bodem. De verwachting is dat die groei toeneemt naar circa 80.000 systemen in 2020. Per 1 juli 2013 treedt de AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) Bodemenergie in werking en geldt een vergunning- en/of meldingsplicht. Gesloten systemen moeten vanaf dat moment voldoen aan technische en energetische eisen om watervoerende bodemlagen te beschermen en verwachte rendementen – en daarmee de beoogde CO2-reductie – daadwerkelijk te kunnen realiseren.

Speerpunten van het onderzoek

Om ervoor te zorgen dat gemeenten goed voorbereid zijn op de nieuwe maatregel, starten KWR, IF Technology BV en Groenholland BV in opdracht van het ministerie van I&M, IPO, gemeenten en waterbedrijven een onderzoek naar de kansen van de systemen (groeimarkt, bijdrage aan Europese duurzaamheiddoelstellingen), de risico’s voor de bodem (gebruik van koelmiddelen, doorboren van kleilagen) en de thermische effecten gekoppeld aan het rendement. Ook wordt gemodelleerd welke effecten gesloten bodemenergiesystemen kunnen hebben op nabij gelegen warmte/koudeopslagsystemen (WKO) en vice versa.

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Contact
Zie ook
Beste paper congres 'Water, Climate and Energy' 18 mei 2012 Beste paper congres 'Water, Climate and Energy' WKO 22 april 2012 Invloed van WKO op grondwaterkwaliteit
Iets heel anders
02 september 2012 Gertjan Medema benoemd tot IWA Fellow